arrow_drop_up arrow_drop_down

Pensioenbegrippen

Onderstaand vind je een lijst met pensioenbegrippen die veel worden gebruikt. Klik op een begrip om de definities en uitleg hierbij te lezen.

Artikelen in Pensioenbegrippen

WITTEVEENKADER
Het Witteveenkader is de begrenzing van de Nederlandse fiscale faciliëring van...
WGA-VERVOLGUITKERING
Een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Na...
WGA-LOONAANVULLING
Een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Na...
WGA-HIAAT
Werknemers die de resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% benutten,...
WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN (WIA)
De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is in werking getreden op 29...
WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING (WET VPS)
Deze wet regelt dat de helft van het (tijdelijk) ouderdomspensioen dat tijdens...
WAARDEOVERDRACHT
Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies...
VRIJSTELLING VAN DEELNEMING
Krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 is...
UNIFORM PENSIOENOVERZICHT (UPO)
Een pensioenoverzicht waarin de uitkeringen bij pensionering, overlijden en...
UITLOOPRISICO
Het risico dat een uitkering moet worden verstrekt aan een of meer werknemers...
UITVOERINGSOVEREENKOMST
Overeenkomst in het kader van de onderbrengingsplicht van de werkgever waardoor...
TOESLAG
Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele...
UITKERINGSOVEREENKOMST
Op grond van de Pensioenwet is dit een van de drie toegelaten karakters van...
STARTBRIEF
Een informatiebrief welke binnen drie maanden na de start van de verwerving van...
STAMRECHT
Een recht dat periodieke uitkeringen of verstrekkingen oplevert. Vanaf 1...
SCHEIDING
Verzamelterm voor echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging...
SALARIS/DIENSTTIJDREGELING
Pensioenregeling waarbij de hoogte van het uiteindelijk te bereiken pensioen...
RESERVERINGSRUIMTE
Lijfrentepremieaftrek in enig kalenderjaar in de situatie dat de...
RENTE(STAND)KORTING
Verzekeraars hebben de mogelijkheid om kortingen te geven op hun producten als...
REKENRENTE
Fictief rendementspercentage dat het belegde pensioenvermogen wordt geacht op...
REGELING WERKHERVATTING GEDEELTELIJK ARBEIDSGESCHIKTEN (WGA)
De WGA is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden...
REGELING INKOMENSVOORZIENING VOLLEDIG ARBEIDSONGESCHIKTEN (IVA)
Regeling bestemd voor werknemers die na twee jaar ziekte volledig en duurzaam...
PREMIEVRIJE (PENSIOEN)OPBOUW
Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk...
PREMIEVRIJE AANSPRAKEN BIJ ONTSLAG
Indien het deelnemerschap aan een pensioenregeling eindigt, anders dan door...
PREMIEOVEREENKOMST
Op grond van de Pensioenwet is dit een van de drie toegelaten karakters van...
PREMIEPENSIOENINSTELLING (PPI)
Met de premiepensioeninstelling (PPI) wordt tegemoet gekomen aan de behoefte...
PENSIOENVEREVENING
Verdeling van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde...
PENSIOENRICHTLEEFTIJD
De leeftijd waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat....
PENSIOENREGLEMENT
Het pensioenreglement is een samenstel van regels, waarin de pensioenregeling...
PENSIOENREGISTER
Een register dat is opgezet door de pensioenuitvoerders gezamenlijk. Het...
PENSIOENOVEREENKOMST
De arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen de werkgever(organisaties) en de...
PENSIOENKAPITAAL
Het totaal door de (gewezen) deelnemer opgebouwd vermogen, aan te wenden voor...
PENSIOENGRONDSLAG
Het gedeelte van het loon, dat de grondslag vormt voor de pensioenopbouw van...
PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD
De leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet het recht op AOW...
PENSIOENGAT
Term die gebruikt wordt om een pensioentekort te omschrijven. Een pensioengat...
PENSIOENGERECHTIGDE
Persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan....
PENSIOENFONDS
Een fonds waarin voor de veiligstelling van de pensioenaanspraken die...
PENSIOENCLAUSULE
Clausule op een polis van een kapitaalverzekering die bepaalt dat te zijner...
PENSIOEN(RICHT)DATUM
De leeftijd waarop het ouderdomspensioen feitelijk ingaat of de datum waarop...
PENSIOEN-BV
Pensioenfonds in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte...
PENSIOENBREUK
De breuk in de pensioenopbouw die kan ontstaan als gevolg van het uittreden uit...
PENSIOENAMBITIE
Hoogte van het pensioen die op de lange termijn nagestreefd wordt. De...
PENSIOENAANSPRAAK
Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen. De aanspraak op pensioen wordt...
PENSIOENAANGROEI
Onder pensioenaangroei wordt verstaan onmiddellijk aan het kalenderjaar (jaar...
PENSIOEN
Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks), die het...
OVERRENTEDELING
Vorm van resultatendeling waarbij op grond van het verzekeringscontract een...
OVERRENTE
Een term die veel wordt gebruikt bij de financiering van een pensioenregeling....
OVERDRACHTSWAARDE
De op basis van actuariële grondslagen , welke berusten op de Pensioenwet ,...
OVERBRUGGINGSPENSIOEN
In veel pensioenregelingen bestond de mogelijkheid om vóór de 65e verjaardag...
OUDERDOMSPENSIOEN
Pensioen, bestemd voor de levenslange financiële verzorging van de...
ONZUIVERE PENSIOENREGELING
Van een onzuivere pensioenregeling is sprake als de regeling wordt uitgevoerd...
ONTSLAG
Beëindiging van het dienstverband met de werkgever anders dan door overlijden...
ONDERNEMINGSPENSIOENFONDS
De Pensioenwet geeft als definitie: een pensioenfonds verbonden aan een...
ONBEPAALD MAN/VROUW/PARTNERSYSTEEM
Systeem voor reservering voor partnerpensioen , waarbij op basis van...
NO-RISK-POLIS
Een regeling die stimuleert dat werkgevers gedeeltelijk arbeidsgeschikten in...
NETTO PENSIOEN
Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen over...
NABESTAANDENPENSIOEN
Verzamelnaam voor partner - en wezenpensioen . ...
MIDDELLOONREGELING
Pensioenregeling waarin de hoogte van het (bereikbare) ouderdomspensioen is...
LOONINFLATIE
Werknemers kunnen steeds minder kopen als ze hetzelfde loon krijgen. Dit wordt...
LOONGERELATEERDE WGA-UITKERING
Een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De...
LIJFRENTEVERZEKERING
Verzekering die aanspraak geeft op een reeks vaste (of met een vast percentage...
LIFECYCLE
Leeftijdsafhankelijk beleggen. Komt veelal voor bij premieovereenkomsten . De...
LEEFTIJDSTERUGSTELLING
Het bewust kijken in de sterftetafel bij een jongere leeftijd dan de...
LATENT PARTNERPENSIOEN
Een partnerpensioen dat nog niet is ingegaan. ...
LANGLEVENRISICO
Het gegeven dat een verzekerde persoon langer kan leven dan op basis van de...
KORTLEVENRISICO
Het gegeven dat een verzekerde persoon korter kan leven dan op basis van de...
KORTEN (VAN PENSIOENAANSPRAKEN EN PENSIOENRECHTEN)
Het verminderen van pensioenaanspraken en pensioenrechten door het...
KOOPSOM
Eenmalige betaling om een pensioenaanspraak mee in te kopen bij de uitvoerder...
KAPITAALVERZEKERING
Iedere levensverzekering waarbij een kapitaal wordt uitgekeerd door de...
KAPITAALOVEREENKOMST
Op grond van de Pensioenwet is dit een van de drie toegelaten karakters van de...
JAARRUIMTE
De maximale aanvullende premieaftrek boven de ongetoetste basisaftrek (de...
INLOOPRISICO
Het risico dat een uitkering moet worden verstrekt aan een of meer werknemers...
GLIJCLAUSULE
Een clausule in een pensioenregeling waarmee wordt aangegeven dat eventuele...
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Op 1 januari 1998 is de Wet geregistreerd partnerschap voor ongehuwden in...
FRANCHISE
In veel pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen, waarover...
FLEXIBELE PENSIONERING
Van flexibele pensionering is sprake wanneer een pensioenregeling aan...
FISCALE MARKTRENTE
Deze rentehoogte wordt geacht de rentestand op de kapitaalmarkt te...
FISCALE BOVENMATIGHEID VAN EEN PENSIOENREGELING
Van fiscale bovenmatigheid is sprake, indien de pensioenregeling het wettelijk...
EXITKORTING
Verlaging van de waarde van premievrije pensioenen , die door sommige...
EXCEDENTREGELING
Pensioenregeling waarmee extra pensioenaanspraken kunnen worden verworven die...
ERVARINGSSTERFTE
Uit onderzoeken blijkt dat sterfte onder collectief verzekerden bij...
DURATION
Hiermee wordt de koersgevoeligheid van een bepaalde obligatie voor...
DOORSNEEPREMIE
Voor alle deelnemers aan een pensioenregeling is deze premie een gelijk...
DOELVERMOGEN
De voorziening die aanwezig moet zijn om op de pensioendatum aan de...
DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA)
In de Pensioenwet wordt een directeur-grootaandeelhouder omschreven als de...
DIRECT RENDEMENT
De jaarlijkse contante opbrengsten op effecten. Bij aandelen:...
DIENSTJARENSTELSEL
Een term die wordt gebruikt bij de nadere typering van een eindloonregeling ....
DEMOTIE
Verplaatsing van een hogere functie naar een lagere functie (het omgekeerde van...
DEKKINGSTEKORT
Situatie dat de middelen van het pensioenfonds niet langer toereikend zijn om...
DEKKINGSGRAAD
De verhouding tussen het vermogen inzake de bij een pensioenfonds...
DEFINED BENEFIT (DB)
Pensioenregeling waarbij de hoogte van de uitkering van het pensioen vaststaat...
DEELTIJDPENSIOEN
Een vorm van (vervroegde) pensionering waarbij de werknemer voor een gedeelte...
DEELNEMERSJAREN
De jaren die een werknemer heeft doorgebracht als deelnemer aan een...
DEELNEMER
De Pensioenwet definieert een deelnemer als een werknemer of een gewezen...
CONVERSIE
Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken. Conversie kan...
COLLECTIEVE BESCHIKBARE PREMIEREGELING
Een pensioensysteem waarbij de werkgever zich er uitsluitend toe verplicht een...
COLLECTIEVE ACTUARIËLE GELIJKWAARDIGHEID
Van collectief actuarieel gelijkwaardig is onder andere sprake indien bij...
CARENZPERIODE
De carenzperiode valt aan het begin van de verzekeringsperiode. Tijdens deze...
CAFETARIASYSTEEM
Systeem binnen de pensioenregeling waarbij werknemers keuzevrijheid hebben met...
BOVENMATIGE PENSIOENREGELING
Een bovenmatige pensioenregeling is een regeling waarbij de fiscale maxima...
BOON/VAN LOON-ARREST
Voor scheidingen die plaatsvonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995, waren...
BIJZONDER PARTNERPENSIOEN
Indien het huwelijk, geregistreerd partnerschap of partnerrelatie in de zin van...
BESCHIKBARE PREMIEREGELING
Beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling is een...
BEREIKBAAR PENSIOEN
Het pensioen dat een deelnemer zou kunnen behalen, als deze tot de...
BEPAALD MAN/VROUW/PARTNERSYSTEEM
Een systeem voor reservering voor partnerpensioenen , waarbij alleen dan voor...
BELEIDSDEKKINGSGRAAD
De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is de gemiddelde dekkingsgraad...
BELEGGINGSRISICO’S
Risico’s verbonden aan het beleggen; de verwachte rendementen kunnen in...
BELEGGINGSMIX
De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, zoals:...
BELEGGINGSBELEID
Een pensioenfonds is verplicht om op prudente wijze te beleggen. Het...
BEGUNSTIGING
Aanwijzing van de gerechtigde op toekomstige uitkeringen van pensioen of...
BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS
Een bedrijfstakpensioenfonds voert een pensioenregeling uit voor één of meer...
BACKSERVICE
Verhoging van pensioenaanspraken over achterliggende dienstjaren bij verhoging...
ACTUARIËLE WAARDE
De contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen of bijdragen berekend...
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSRISICO
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSRISICO Het financiële risico als gevolg van...
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN
Deze pensioenvorm voorziet in uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Vaak...
AOW-INGANGSLEEFTIJD
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering. Deze leeftijd gaat...
AOW-GAT
Per 1 januari 2015 is de partnertoeslag aan AOW’ers met een partner die nog...
ANW-GAT
Geeft het verschil aan tussen de uitkering die kon worden verkregen uit hoofde...
ALGEMENE OUDERDOMSWET (AOW)
De AOW is een volksverzekering , die geldt voor alle ingezetenen van Nederland...
ALGEMENE NABESTAANDENWET (ANW)
De Anw heeft vanaf 1 juli 1996 de AWW (Algemene Weduwen-en Wezenwet) vervangen....
AFSTEMPELEN
Jargon voor het verlagen van pensioenaanspraken en pensioenrechten. ...
A-FACTOR
Aanduiding voor de pensioenaangroei die in een kalenderjaar heeft...
AFKOOP(WAARDE)
De afkoopwaarde is het bedrag dat ineens wordt uitgekeerd ter vervanging van...
AEX-INDEX
Een index die de stemming op de Amsterdamse aandelenbeurs weergeeft. Voor de...
We use cookies