arrow_drop_up arrow_drop_down

AFKOOP(WAARDE)

De afkoopwaarde is het bedrag dat ineens wordt uitgekeerd ter vervanging van een verplichting om in de toekomst een serie betalingen te doen (afkoop).

De Pensioenwet verbiedt afkoop in vrijwel alle gevallen. Er zijn echter een paar uitzonderingen:

Het kleine ouderdomspensioen en het hieraan verbonden partnerpensioen en wezenpensioen mogen na twee jaar na de beëindiging van het deelnemerschap én na ingang van het pensioen eenzijdig worden afgekocht. De afkoop dient binnen zes maanden plaats te vinden. Indien na deze zes maanden tot afkoop wordt overgegaan, dient toestemming te worden gevraagd aan de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde. Er is sprake van een klein pensioen indien het pensioen op het tijdstip van ingang van het ouderdomspensioen maximaal het grensbedrag is dat op grond van de Pensioenwet jaarlijks wordt vastgesteld;

Het kleine partnerpensioen en het hieraan verbonden we

A

zenpensioen mogen eenzijdig worden afgekocht binnen zes maanden na de ingangsdatum van het partnerpensioen. Indien daarna tot afkoop wordt overgegaan, dient toestemming te worden gevraagd aan de begunstigde. Het grensbedrag is hetzelfde als bij de afkoop van het kleine ouderdomspensioen;

• Het kleine wezenpensioen kan afzonderlijk van het partnerpensioen worden afgekocht binnen zes maanden na de ingangsdatum van het wezenpensioen. Indien na de termijn van zes maanden tot afkoop wordt overgegaan, dient toestemming te worden gevraagd aan de begunstigde van het wezenpensioen. Het grensbedrag is hetzelfde als bij de afkoop van het klein ouderdomspensioen;

• Het kleine bijzonder partnerpensioen mag binnen zes maanden na de scheidingsdatum eenzijdig worden afgekocht. Indien na deze zes maanden tot afkoop wordt overgegaan, dient toestemming te worden gevraagd aan de gewezen partner. Het grensbedrag is hetzelfde als bij de afkoop van het kleine ouderdomspensioenen;

• Indien en voor zover de pensioenaanspraken in een DC-regeling de fiscale grenzen overschrijden is afkoop van het fiscaal bovenmatige deel van de aanspraak toegestaan; en

• Afkoop van tijdelijke pensioensoorten, zoals het tijdelijk ouderdomspensioen en het prepensioen is toegestaan, met inachtneming van de eisen die gelden voor afkoop van het klein ouderdomspensioen.

Verdubbeling van het grensbedrag bij afkoop van pensioenaanspraken in het kader van emigratie is met inwerkingtreding van de Pensioenwet afgeschaft.

Het grensbedrag is voor 2015 vastgesteld op € 462,88. 11

Reactie plaatsen
We use cookies