arrow_drop_up arrow_drop_down

PREMIEVRIJE AANSPRAKEN BIJ ONTSLAG

Indien het deelnemerschap aan een pensioenregeling eindigt, anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioenleeftijd, verkrijgt de gewezen deelnemer een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen (mits op opbouwbasis). Bij beƫindiging van het deelnemerschap behoudt de gewezen deelnemer de tot op dat moment op grond van het pensioenreglement (tijdsevenredig) opgebouwde en gefinancierde aanspraken indien sprake is van een uitkerings- dan wel van een kapitaalovereenkomst. De pensioenaanspraak dient volledig gefinancierd te zijn op het moment van beƫindiging. Indien sprake is van een premieovereenkomst, wordt het op dat moment ontstane kapitaal, voortvloeiende uit de tot op dat moment beschikbaar gestelde premies belegd tot de pensioendatum, aangewend voor de aankoop van verzekerd kapitaal dat beschikbaar komt op de pensioendatum of wordt aangewend voor een verzekerde levenslange uitkering vanaf de pensioendatum, al dan niet in combinatie met een aanspraak op nabestaandenpensioen. De Pensioenwet verplicht niet tot het toekennen van een tijdsevenredige premievrije aanspraak op partnerpensioen. In de praktijk wordt veelal een tijdsevenredige aanspraak op partnerpensioen meegegeven, waarbij de reglementaire verhouding tussen het ouderdoms- en partnerpensioen wordt aangehouden.

Reactie plaatsen
We use cookies