arrow_drop_up arrow_drop_down

TOESLAG

Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele basis wordt verleend of die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling. De Pensioenwet bevat de volgende definitie van het begrip toeslag:

‘Een verhoging van:

a. een pensioenrecht;

b. een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer, mits die verhoging bij een kapitaalovereenkomst niet voortvloeit uit rente- of winstdeling of bij een premieovereenkomst niet voortvloeit uit behaald beleggingsrendement;

c. een pensioenaanspraak van een deelnemer op grond van een uitkeringsovereenkomst gebaseerd op een middelloonstelsel of gebaseerd op een vastebedragenregeling, mits de verhoging geen verband houdt met een verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het in aanmerking te nemen aantal jaren of een wijziging van de pensioenovereenkomst;

d. een pensioenaanspraak van een pensioengerechtigde ten behoeve van zijn partner.’

Als indexcijfer worden vaak het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en indexcijfers van CAO-lonen, ook wel loonindex genoemd, gehanteerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze indexcijfers vast.

Zie ook: waardevast pensioen,welvaartsvast pensioen en haalbaarheidstoets.

TOESLAGAMBITIE

Reactie plaatsen
We use cookies