arrow_drop_up arrow_drop_down

Claarensteyn Pensioenadvies

U krijgt te maken met ontslag en u wilt meer weten over de transitievergoeding en of uw pensioenschade

Ontslag | Transitievergoeding | Pensioenschade

U krijgt te maken met ontslag en u wilt meer weten over de transitievergoeding en of uw pensioenschade

Ontslag-transitievergoeding-pensioenschade

ONTSLAG & TRANSITIEVERGOEDING


Ontslagvergoeding heet voortaan transitievergoeding. Hoe werkt dit?

Bij ontslag is door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 vastgesteld op welke ontslagvergoeding een werknemer recht heeft.

Dit heet sindsdien een transitievergoeding.


Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst

Transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, maar wel lager dan vóór 2020.

Hoogte

De hoogte is afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband en tot een maximum van (cijfers: 2020) € 83.000,- of meer indien het jaarsalaris hoger ligt:

  • 1/3e van het maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de 1e werkdag (evenredig indien dit korter is)WAT IS EEN TRANSITIEVERGOEDING?

Transitie naar een nieuwe carrière


Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werk­nemer. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transitie van werknemers naar een nieuwe carriére te vergemakkelijken.

Ontslag is het beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag.

Transitievergoeding min belasting is netto uitkering ineens

Fiscaal gezien wordt de transitievergoeding aangemerkt als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Dit betekent dat de werkgever loonbelasting en sociale premies inhoudt op de bruto transitievergoeding. En indien van toepassing eventueel gemaakte transitie- of inzetbaarheidskosten. 

U ontvangt na inhouding van deze bedragen uiteindelijk de netto transitievergoeding.


Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan in bijzondere omstandigheden sprake zijn van deeltijdontslag. Ook bij een dergelijk ontslag kan onder dezelfde voorwaarden recht bestaan op een transitievergoeding.

De berekening van de transitievergoeding vindt dan plaats over dat deel van het contract dat wordt beëindigd.

ONTSLAG WEGENS LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Na 2 jaar ziekte: WIA. Een transitievergoeding?


Wanneer een werknemer wordt ontslagen omdat de maximum duur van 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever is bereikt, is de werkgever tevens een transitievergoeding verschuldigd.


Slapend dienstverband?

Het komt in de praktijk voor dat dit soms niet gebeurt en het dienstverband zogenoemd "slapend" wordt gehouden. U blijft dan in dienst. En dus is geen transitievergoeding verschuldigd.


Compensatie transitievergoeding voor werkgevers bij WIA

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk een compensatie te vragen voor de tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 uitgekeerde transitievergoeding bij einde dienstbetrekking vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. 


GOUDEN HANDDRUK OF STAMRECHT-BV?

Gouden handdrukken en stamrechten van voor 1 juli 2015?


Hebt u vóór 1 juli een ontslagvergoeding ontvangen? En deze vergoeding gestort in een gouden handdrukverzekering of gouden handdruk bankspaarrekening of stamrecht-B.V.?

Dan kunt u deze gouden handdruk / stamrecht nog steeds blijven uitstellen of periodiek laten ingaan volgens de oude belastingregels. En daarme belasting besparen en een goede inkomensplanning realiseren. 

Welke oplossing sluit goed aan op uw persoonlijke financiele situatie, doelstellingen en fiscale mogelijkheden?

Laat een financieel plan maken.


FINANCIEEL PLAN MAKEN?

Regisseer uw toekomst


Door de verandering in inkomen, pensioen en carriereperspectief is een nieuw financieel plan een handig hulpmiddel om uw toekomstplanning opnieuw te regisseren. Een geruststellende gedachte.

Overzicht en inzicht

Een financieel plan zorgt ervoor dat u een integraal overzicht krijgt van uw financiële situatie. Wij maken samen met u dit overzicht en geven inzicht in wat dit nu precies voor u betekent. Op basis van uw doelstellingen en risicobereidheid zorgen wij voor een passend advies waarmee u uw wensen kunt realiseren. Nu en later.

Helder en grondig: Een geruststellende gedachte

Helder en grondig voor het maken van bewuste keuzes. Zoals voor het uitkeren van uw transitievergoeidng, gouden handdrukverzekering of gouden handdrukrekening en stamrecht-BV.


Pensioenschade


Ontslag of langdurige en blijvende arbeidsongeschiktheid kunnen niet alleen leiden tot een grote inkomensterugval tot uw pensioenleeftijd. Deze inkomensterugval kan ook leiden tot verlies aan opbouw van pensioen en daarmee op de hoogte van uw pensioen. Er is dan sprake van pensioenschade, die soms erg substantieel kan zijn. 

Deze schade ontstaat doordat uw werkgever niet langer meer bijdraagt aan de opbouw van uw pensioen en/of doordat u zelf niet langer meer hieraan kunt bijdragen. Door het wegvallen van pensioenopbouw kunt u ook fiscale voordelen missen. Soms kunt u ten gevolge van uw arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. Maar ook dan kan sprake zijn van pensioenschade! Bij deze opbouw worden salarisstijgingen vaak niet meer meegenomen, terwijl de opbouw soms maar gedeeltelijk is.


De benadering van uw pensioenschade vergt gedegen onderzoek van de pensioenregelingen die op u van toepassing zijn. Ook moet rekening worden gehouden met allerhande snel veranderende wetgeving op dit gebied, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd. Wij kunnen de pensioenschade voor u uitrekenen.


MEER WETEN?

Hebt u een vraag of wilt u advies? 

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.Sr Pensioenadviseur drs. Marcel Suylen MBA

Eigenaar Claarensteyn Pensioenadvies


  • Uw gegevens worden behandeld conform ons privacystatement.

  • We use cookies
    !--Start of Tawk.to Script-->