Page content

Lijfrentepremie aftrekbaar

Op 7 november 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een procedure (BK 16/01141 en ECLI:NL:GHARL:2017:9611) waarbij in geschil was of de door de inspecteur aangebrachte correctie inzake aftrek van lijfrentepremies terecht is aangebracht.

Belanghebbende X heeft in 2007 een lijfrenteverzekering afgesloten met als einddatum 1 januari 2041. In de jaren 2007 tot en met 2010 heeft X achtereenvolgens € 620, € 550, € 400 en € 600 aan lijfrentepremies betaald op die verzekering.  In zijn aangifte IB/PVV 2010 heeft X een bedrag van in totaal € 2.400 in aftrek gebracht als premies voor lijfrenten.

Bij de aanslagregeling voor het jaar 2010 heeft de inspecteur ter zake van de lijfrentepremie een correctie aangebracht van € 1.800. Voor de jaren 2008 en 2009 heeft hij de aftrek alsnog verleend door de aanslagen voor die jaren ambtshalve te verminderen. Voor het jaar 2007 heeft de inspecteur X bij brief – en ten behoeve van de verzekeraar – een verklaring verstrekt, waarin is opgenomen dat loonheffing achterwege kan blijven voor zover de termijnen niet hoger zijn dan € 620; dit is het totaal van de betaalde premies voor zover die niet in de IB aftrekbaar zijn (saldoverklaring).

Het hof heeft het volgende overwogen. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.130, lid 1, Wet IB 2001 komen premies voor lijfrenten voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend, voor zover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag. X heeft in 2010 aan lijfrentepremies een bedrag van € 600 betaald. De inspecteur heeft dat bedrag in aftrek toegestaan. De in eerdere jaren betaalde premies kunnen volgens het hof niet bij de vaststelling van het belastbare inkomen over 2010 in aanmerking worden genomen. Dit brengt naar de mening van het hof mee dat de inspecteur bij de aanslagregeling de aftrek van lijfrentepremies terecht heeft beperkt tot het in 2010 door X betaalde bedrag van € 600. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de Rechtbank. De uitspraak van het hof is op 10 november 2017 gepubliceerd.

Comment Section

0 reacties op “Lijfrentepremie aftrekbaar

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Phoenix WebsitePhoenix Website