Page content

Pensioencijfers 2018

Op deze pagina treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2018. Deze pagina bevat naast de pensioencijfers ook de franchise, de sociale cijfers en de lijfrente cijfers.

Pensioencijfers 2018

Pensioen
Het maximum pensioengevend inkomen voor 2018 bedraagt € 105.075,-.

De opbouwpercentages voor eindloon- en middelloonregelingen zijn ongewijzigd, 1,875% voor middelloonregelingen en 1,657% voor eindloonregelingen. De premiepercentages voor beschikbare premieregelingen zijn wel gewijzigd. Deze kun je terugvinden in het staffelbesluit van 23 november 2017 via bijgevoegde link https://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20BPR%20231117,%20nr%202017-187605.pdf

Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen bedraagt de minimale franchise gebaseerd op 100/75 zelfstandige AOW € 13.344,-.

Voor eindloonregelingen bedraagt de minimale AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 zelfstandige AOW € 15.099.

De AOW-franchise 2018 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 14.297,-.

De AOW-franchise op basis van de alleenstaande AOW bedraagt voor eindloonregelingen € 22.085,- en voor middelloon- en beschikbare premieregelingen € 19.518,-.

De verlaagde franchises bij een verlaagd opbouwpercentage bedragen voor 2018:

Middelloon Eindloon
1,701% € 10.655,- 1,483% € 12.057,-
1,701% 1,788* € 12.028,- 1,483% 1,570% € 13.610,-

De afkoopgrens ‘klein’ pensioen in 2018 bedraagt € 474,11.

Met ingang van 1 januari 2018 is ook de wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht. Doelstelling van deze wet is kleine ouderdomspensioenen via automatische waardeoverdracht samen te voegen met elders opgebouwd ouderdomspensioen, zodat de pensioenbestemming van deze kleine pensioenen niet verloren gaat. De automatische waardeoverdracht zal in eerste instantie gelden voor kleine pensioenen die vanaf 1 januari 2018 ontstaan. Na verloop van tijd worden ook reeds bestaande kleine pensioenen in de waardeoverdracht betrokken. Afkoop is dus nog steeds mogelijk tot een grensbedrag van € 474,11.

Ook voor verevening van pensioenen bij scheiding blijft deze grens van belang. Kleine ouderdomspensioenen worden niet verdeeld, tenzij partijen anders besluiten en de pensioenuitvoerder daaraan wil meewerken.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit percentage is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het nabestaandenoverbruggingspensioen.

De AOW-uitkering voor een gehuwde zonder partnertoeslag bedraagt voor 2018 € 10.007,52 incl. vakantiegeld. Het dubbele bedrag, € 20.015,04, mag bij pensionering vóór de AOW-ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

AOW
De AOW-uitkering voor een gehuwde zonder partnertoeslag bedraagt voor 2018 € 10.007,52 incl. vakantiegeld en met partnertoeslag € 20.015,04.
De AOW-uitkering voor een alleenstaande bedraagt voor 2018 € 14.637,84 incl. vakantiegeld.

ANW
De ANW-uitkering bedraagt voor 2018 € 15.166,20 incl. vakantiegeld. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon
Het maximumdagloon voor 2018 bedraagt € 209, 26 per dag. Op jaarbasis is dat een bedrag van € 54.616,86. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Lijfrente
De franchise voor de jaarruimte 2018 bedraagt € 12.129,-. Het maximum premie-inkomen bedraagt   € 105.075,- en de maximum premiegrondslag in 2018 bedraagt € 92.946,-. De maximale jaarruimte 2018 bedraagt daarmee 13,3% van € 92.946,- = € 12.362,-.

De reserveringsruimte 2018 is maximaal € 7.167,-. De reserveringsruimte voor degenen die op 1 januari 2018 de leeftijd hebben bereikt die hoger of gelijk is aan de AOW-leeftijd verminderd met 10 jaar (56 jaar of ouder) bedraagt € 14.152,-.

De hoogte van de tijdelijke lijfrente 2018 bedraagt per jaar maximaal € 21.483,-.

Afkoop lijfrenten
Lijfrenten met een waarde in het economisch verkeer van maximaal € 4.351,- mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (min. 12 maanden) is afkoop van een lijfrente vóór het bereiken van de AOW-leeftijd zonder revisierente ook mogelijk, mits het bedrag van de afkoop niet hoger is dan € 40.644,-. Is dat wel het geval dan mag het afkoopbedrag niet hoger zijn dan het gemiddelde premie-inkomen over de jaren 2018 en 2017, dus niet hoger dan het gemiddelde van het gezamenlijke inkomen uit 2017 respectievelijk 2016.

Ondernemers
Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2018. De toevoeging is maximaal 9,44% van de winst, met als absoluut maximum € 8.775,-.

De extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers in 2018, voor aankoop van een lijfrente, bedraagt:

€ 454.237,-: 61 jaar of ouder, overlijden of 45% of meer arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering;

€ 227.126,-: tussen 51 en 56 jaar of direct ingaande lijfrente;

€ 112.667,-:  overige gevallen.

Comment Section

0 reacties op “Pensioencijfers 2018

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Phoenix WebsitePhoenix Website