Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Claarensteyn Consulting Group (verder te noemen CCG) gevestigd te Heinkenszand

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. CCG: Claarensteyn Consulting Group en Claarensteyn Assurantiën, gevestigd te Heinkenszand.

b. cliënt: de contractpartij van CCG;

c. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten en verschotten als in sub d en e. bedoeld die CCG voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;

d. verschotten, inclusief reis- en verblijfskosten: de kosten die CCG in het belang van de uitvoering van de opdracht of overeengekomen dienstverlening maakt;

e. kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door CCG is

aanvaard en nadat de opdrachtbevestiging , opgesteld door

CCG is ondertekend door de cliënt en is ontvangen door CCG.

b. Een opdracht wordt rechtstreeks aangegaan met CCG, tenzij

anders is overeengekomen. In dat laatste geval is CCG

gerechtigd om ter bestrijding van extra (administratieve)

kosten een toeslag in rekening te brengen op het honorarium.

4. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd

met de verschotten, kantoorkosten 8,5% en omzetbelasting verschuldigd (indien van toepassing).

b. Verrichte werkzaamheden worden indien de uitvoering van een opdracht

zich uitstrekt over een langere periode dan 14 dagen, tussentijds in rekening gebracht. CCG is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij CCG gehanteerde standaard uurtarief.

c. Op verzoek van de cliënt wordt hem een specificatie van de declaratie

verstrekt.

d. CCG is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen.

Een voorschot wordt verrekend met de eind afrekening van de opdracht.

5. Betaling

a. Betaling van de declaraties van CCG dient te geschieden binnen 14 dagen na

factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van

rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% van

het openstaande saldo per maand verschuldigd, met een minimum aan

incassokosten van 10% van de openstaande vordering.

b. Indien CCG invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in

verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende

op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo,

ten laste van cliënt.

6. Aansprakelijkheid

a. Cliënt is gehouden CCG juiste informatie te verschaffen op straffe van verval

van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook, jegens CCG.

De cliënt vrijwaart CCG voor aanspraken van derden indien hij voormelde

verplichting niet is nagekomen.

b. De aansprakelijkheid van CCG voor schade, voortvloeiende uit of verband

houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het

bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval

aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende

polis.

c. Indien en voor zover geen uitkering op grond van de

aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere

aansprakelijkheid beperkt tot het door CCG in de betreffende zaak

gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 2500, dit voor zover de

schade wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. CCG is

niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde)

derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De

opdrachtgever vrijwaart CCG tegen alle aanspraken van derden.

d. Bij het inschakelen van derden zal CCG steeds de nodige zorgvuldigheid in

acht nemen. CCG is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet

aansprakelijk.

e. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens CCG , behalve

de vordering van opdrachtgever die door CCG is erkend, vervalt na

verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

7. Contractsduur en opzegging advies-, bemiddelings- en/of servicediensten

Dienstverleningsjaar

Het dienstverleningsjaar loopt (indien niet anders overeengekomen) steeds van 1

januari tot 1 januari van elk jaar.

Contractsduur

Er geldt een contract voor een 1 jaar, met stilzwijgende verlenging, het contract is per

jaar opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 kwartaal.

8. Geschillen

a. De rechtsverhouding tussen CCG en de cliënt wordt beheerst door het

Nederlandse recht.

b. Geschillen die de rechtsverhouding tussen CCG en de cliënt voortvloeien

kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Middelburg worden voorgelegd.

Tarieven 1-1-2018

Tarieven