AOW-franchise

Pensioen wordt meestal berekend aan de hand van de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met een franchise. De franchise is dat deel van het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt omdat na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW ontvangen wordt. De hoogte van de AOW-franchise stelt de werkgever vast en is een absoluut bedrag dat voor iedere werknemer gelijk is. Dit is in de meeste pensioenregelingen een afgeleide van de AOW, maar ook een heel ander bedrag is mogelijk. Vanuit de fiscale wetgeving gelden hiervoor minimum bedragen.

Hoogte AOW-Franchise

In het algemeen geldt, dat een lage franchise in het voordeel is van jonge werknemers en werknemers met lage lonen, omdat het bedrag van de AOW-franchise voor iedere werknemer gelijk is. Daardoor is het effect op de pensioengrondslag bij lage lonen en jongeren groter dan bij hoge inkomens en oudere werknemers. De vaststelling van de hoogte van de AOW-franchise kan dus ook gebruikt worden als sturingsmiddel ten aanzien van de pensioenlasten en de pensioenopbouw. Hoe de AOW-franchise exact in te zetten zal afhangen van de exacte wensen van het bedrijf.

AOW-franchise en maximum pensioengevend loon voor 2023

Onze pensioenspecialisten hebben een overzicht gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2023. We informeren u onder andere over de AOW-franchise die per 1 januari 2023 voor uw pensioenregeling van toepassing is.

AOW-franchises 2023

Pensioen wordt meestal berekend aan de hand van de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met een franchise. De AOW-franchise is dat deel van het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt omdat na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW ontvangen wordt.

Bij de pensioenopbouw moet dus rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling is 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. Het bedrag moet naar boven worden afgerond.

AOW-franchise

Berekening

2023

(2022)

Beschikbare premie / middelloonregeling

100/75

€ 16.322

€ 14.802

Middelloonregeling en beschikbare premie

100/70

€ 17.488

€ 15.859


Advies over uw pensioenregeling

Maximum pensioengevend loon 2023

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens. Hier wordt ook geen premie voor betaald. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Aftoppingsgrens

2023

(2022)

Per 1 januari

€ 128.810

€ 114.866
Reactie plaatsen