Bedrijfstakpensioenfonds

Voor diverse bedrijfstakken in Nederland geldt dat ondernemingen, die daarin werkzaam zijn, verplicht worden de werknemers aan te melden bij het in de bedrijfstak geldende bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Als uw bedrijf in een dergelijke bedrijfstak werkzaam is, is aanmelding van uw werknemers bij het Bpf verplicht. Om na te gaan of de verplichting geldt, voeren wij een Bpf-toets uit.

Waarom wordt een Bpf-toets uitgevoerd?

Het is van groot belang, dat regelmatig wordt gecheckt of de werkzaamheden van een onderneming vallen onder de verplichtstelling van het Bpf. Het Bpf kan de premies namelijk met terugwerkende kracht bij de onderneming vorderen, ook wanneer over de betreffende jaren een pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder liep.

Aandachtpunten met betrekking tot bedrijfstakpensioenfondsen

Het niet aangesloten zijn bij een Bpf, terwijl wel een verplichtstelling van toepassing is, levert grote financiële risico’s op. De verplichting om uw werknemers aan te melden bij een Bpf kan ook ontstaan op het moment dat uw onderneming:

  • haar activiteiten verandert;
  • andere materialen gaat verwerken;
  • de verhouding tussen de uitvoering van verschillende activiteiten wijzigt;
  • door een andere onderneming wordt overgenomen of zelf een andere onderneming overneemt.

Verschil tussen pensioenfonds en pensioenverzekeraar

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen enerzijds pensioenfondsen en anderzijds pensioenverzekeraars. Zeker bij berichten in de media over de dekkingsgraaf bij pensioenfondsen en het mogelijk korten op de uitkering.

Bij een pensioenfonds heeft de deelnemer geen eigen pensioenpot, maar deelt hij of deze met alle anderen in het pensioenfonds. Indien er te weinig in de pot gespaard is dan ligt de dekkingsgraad onder de 100%. Bij een pensioenverzekeraar orden de door de verzekerde premieplichtige in een bepaald jaar bijeengebrachte premies en de daarmee behaalde beleggingsresultaten gereserveerd voor een op een later tijdstip te verstrekken uitkering aan diezelfde verzekerde.


Reactie plaatsen